REGULAMIN 77 Rybnickiej Pielgrzymki na Jasną Górę

1. Głównym organizatorem Pielgrzymki jest parafia św. Antoniego w Rybniku (zwana dalej Organizatorem).

2. Pielgrzymkę tworzą wszyscy zapisani pielgrzymi pod przewodnictwem Kierownika Pielgrzymki. Kierownikiem Pielgrzymki jest zawsze kapłan, któremu podlegają inne osoby pracujące na rzecz Pielgrzymki. Pracę swoją wykonują charytatywnie nie pobierając za nią żadnej należności. Osoby te wykonują swoje zadania i wydają polecenia innym pielgrzymom w imieniu Kierownika Pielgrzymki.

3. Opiekę duchową nad Pielgrzymami sprawują księża, klerycy i zakonnicy wyznaczonymi przez kierownika Pielgrzymki. Służba Ruchu jest odpowiedzialna za kierowanie ruchem samochodów na drogach i przemarszem pielgrzymki. Wyżywienie Pielgrzymów zapewnia kuchnia pielgrzymkowa.

4. Uczestnicy decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

5. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, akceptuje niniejszy regulamin, będzie stosował się do poleceń kierownictwa pielgrzymki i odpowiednich służb pielgrzymkowych.

6. Osoby nieletnie mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej grupie i będącej na tym samym noclegu;

7. Osoby powyżej 65.roku życia proszeni są o skonsultowanie udziału w pielgrzymce ze swoim lekarzem rodzinnym.

8. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości w Komunii św. oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych lub starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne posługi.

9. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami, wyprzedzania pielgrzymki, docierania wcześniej na postoje i noclegi bez zgody odpowiednich służb pielgrzymkowych. Przebywanie poza grupą w innych wypadkach jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w pielgrzymce.

10. Pielgrzym zawsze nosi przy sobie: chustę z odpowiednim kolorem grupy i znaczek pielgrzyma oraz podręczny plecak. Duży bagaż rano ładuje na samochód bagażowy i odbiera wieczorem po przyjściu na wyznaczone miejsce docelowe.

11. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: odpowiedni, skromny strój, zakaz palenia tytoniu (w tym e-papierosów), zakaz picia wszelkiego rodzaju alkoholu, zakaz zażywania środków odurzających.

12. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania: przepisów o ruchu drogowym, zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.), wskazań odpowiednich służb pielgrzymki.

13. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, śmieci składają w wyznaczonych miejscach.

14. Na noclegu cisza nocna obowiązuje wszystkich od 22.00. Zabiegi higieniczne (mycie, WC) dozwolone są tylko w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy.

15. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy i zgody kierownictwa nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

16. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się upomnienie z wpisem do legitymacji pielgrzyma albo natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki.

17. Pielgrzym ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za szkody wyrządzone na pielgrzymce, w drodze, na postojach i noclegach.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zagubienie, kradzież czegokolwiek, co należy do pielgrzyma.

19. Organizator zapewnia bezpieczeństwo na drodze i opiekę medyczną i jest przekonany, że zastosowanie się do regulaminu i przepisów Kodeksu Drogowego gwarantuje spokojne pielgrzymowanie.

20. Pielgrzymce nie mogą towarzyszyć żadne pojazdy mechaniczne, oprócz zaakceptowanych wcześniej przez organizatora.

21. Organizator zastrzega sobie możliwość redukowania albo łączenia grup. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc noclegowych poszczególnych grup.

22. Wpłata przy zapisie jest darowizną na cele organizacyjne pielgrzymki. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z udziału w pielgrzymce jest możliwy wyłącznie przy zgłoszeniu tego faktu najpóźniej 31 lipca danego roku. Zgłoszenie rezygnacji po 31 lipca jest równoznaczne z brakiem zwrotu wpłaconej darowizny. W czasie postojów działa kiosk pielgrzymkowy, z którego dochody również przeznaczone są na cele organizacyjne pielgrzymki.

23.Ewentualne reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w trakcie trwania imprezy u Organizatora oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia pielgrzymki (listownie na adres parafii św. Antoniego w Rybniku ul Mikołowska 4, 44-200 Rybnik).

Brak zgłoszenia reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Pielgrzym nie ma zastrzeżeń co do należytego wykonania umowy.

24 Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia Pielgrzymowi odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

25. Przyczyną reklamacji nie mogą być skutki okoliczności, za które Organizator nie ponosi

odpowiedzialności jak np. spóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi itp. Nie mogą być przedmiotem reklamacji znane Pielgrzymowi przed rozpoczęciem pielgrzymki okoliczności powodujące utrudnienia lub niewygody

26. Szczegóły dotyczące pielgrzymowania znajdują się na stronie: www.pielgrzymka.rybnik.pl